Sunday the 26th - - Hostgator Coupon

W ramach akcji pomocowej dla obywateli Ukrainy Szpital Nowowiejski nawiązał współpracę z Fundacją „Pomocy Polakom na Wschodzie” wspierając działalność operacyjną Fundacji i udostępniając pomieszczenia naszego Szpitala na cele magazynowe dla przekazywanych środków pierwszej potrzeby.
Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie" została powołana w 1992 r. Prowadzi działania statutowe jako strategiczna Fundacja Skarbu Państwa, podlegająca Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Od 2020 r. działalność FPPnW opiera się na wykonywaniu zadań powierzonych jej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (KPRM) — głównego opiekuna Polonii i Polaków za granicą z ramienia RP (do 2019 r. rolę tę pełniła Kancelaria Senatu RP i wcześniej to właśnie z tą instytucją związana była działalność Fundacji). FPPnW współpracuje również z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Edukacji i Nauki. Środki, z których dofinansowywane są fundacyjne projekty pochodzą z KPRM, poszczególnych ministerstw oraz darczyńców i sponsorów m.in największych polskich przedsiębiorstw, podmiotów prywatnych, samorządów i mecenatu polskiego biznesu.

W dniu 9 lutego 2022 r. Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Waldemar Kuliński
wręczył nominację na stanowisko Dyrektora Szpitala Nowowiejskiego Panu Cezaremu Kostrzewie.

 

 

Nazwa zadania:
DOPOSAŻENIE I DROBNE PRACE REMONTOWE ZWIĄZANE Z POPRAWĄ WARUNKÓW LOKALOWYCH W PLACÓWKACH LECZNICTWA ODWYKOWEGO, W KTÓRYCH REALIZOWANY JEST „PROGRAM PONADPOSTAWOWEJ OPIEKI TERAPEUTYCZNEJ Z  ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM OD ALKOHOLU I ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH, Z UWZGLĘDIENIEM POTRZEBY PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM PANDEMII.

Kwota dotacji: 88 000,00 zł

Okres realizacji zadania : od 1 grudnia do 31 grudnia 2021r.

      Warszawa, dnia 08.12.2021 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ogłasza przetarg na: „Sprzedaż samochodów będących w zasobach Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie”. Przetarg ma formę pisemną, a oferty powinny być złożone do dnia 17.12.2021 r. w Kancelarii Szpitala Nowowiejskiego ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa.

 

Część I - Mercedes sprinter 313 CDI  rej. WI 0528 W rok produkcji 2004 

Część II - Mercedes sprinter 313 CDI rej. WI 8538 T – rok produkcji 2004 

Część III - Mercedes sprinter 213 CDI rej. WI 0559 S – rok produkcji 2000

Część IV - VW Caddy kombi rej. WI 4822 E – rok produkcji 2003

Część V - Lublin III rej. WI 08286 rok produkcji 2000 

 

Z warunkami przetargu można zapoznać się w każdym czasie na stronie internetowej Sprzedającego: www.szpitalnowowiejski.pl. Kontakt telefoniczny pod numerem: 22 11 65 260, 22 11 65 204;

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zdjęcia

 

Ogłoszenie – wersja do druku

 

Specyfikacja istotnych warunków sprzedażyFormularz oferty

 

Klauzula informacyjna

 

 

  1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną zagrożeniem kolejnej fali pandemii zachorowań na COVID-19 wprowadza się do odwołania czasowy zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, zastrzeżeniem treści pkt 2 poniżej.
  2. Odwiedziny mogą odbyć się tylko w sytuacjach szczególnych, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem lub lekarza pełniącego dyżur, na wniosek osoby zaszczepionej, lub osoby posiadającej negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, bądź osoby, która  przebyła zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  3. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest przedstawić personelowi Oddziału dokument ze zdjęciem poświadczający tożsamość oraz ważny Unijny Certyfikat COVID potwierdzający szczepienie albo przebycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2
    (w formie elektronicznej bądź papierowej) lub negatywny wynik badania PCR lub Testu Antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 (badanie jest ważne do 72 godzin od daty jego wykonania).
  4. Osoby odwiedzające przebywające na terenie Oddziału zobowiązane są przestrzegać reżimu sanitarnego obowiązującego w Oddziale, w szczególności zakrywać usta i nos maseczką, a także stosować inne wymagane środki ochrony.
  5. Pacjenta może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba, po uprzednim uzgodnieniu
    z personelem medycznym Oddziału.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 sierpnia 2021 r.
Dofinansowanie: 442 576,00 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.
Realizacja grantu w ramach wyżej wskazanego projektu pomaga ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów oraz personelu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego w Rasztowie.
Okres realizacji projektu 1 maja 2020 r. do dn. 31 grudnia 2020 r.
Dofinansowanie: 335 986,06 zł (w tym 84,17% wydatków kwalifikowanych finansowanych jest ze środków Unii Europejskiej,
natomiast 15,3% ze środków dotacji celowej).
Projekt realizowany jest w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!