Friday the 21st - - Hostgator Coupon
Konkurs ofert na udzielanie kompleksowych świadczeń zdrowotnych
w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym w Rasztowie
 

 
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
 
Pytania i odpowiedzi
Data zamieszczenia: 11.12.2018
 
 

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA DS. LECZNICTWA
W SAMODZIELNYM WOJEWÓDZKIM ZESPOLE PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE

Konkurs zostanie przeprowadzony  na podstawie przepisów :

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21.11.2016r. (t.j.Dz. U 2018 poz. 393)

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

4) Regulaminu konkursu na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone dla stanowiska zastępcy kierownika do spraw lecznictwa w podmiocie leczniczym określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896),

Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1) tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

2) wiedza i doświadczenie na temat realizowanych zadań i przepisów dotyczących działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

3) co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,

4) brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przewinienia zawodowe,

5) komunikatywność oraz kreatywność,

6) umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemną ofertę zawierającą:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

5) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7) oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych oraz , że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,

9) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy, pozwalające na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu .
 
Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata ; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Tryb składania aplikacji na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

1) Aplikacje z dokumentacją opatrzone adnotacją na kopercie „Konkurs Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie” należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej w siedzibie Zespołu- Kancelaria Ogólna(decyduje data wpływu; aplikacje, które nie wpłyną w poniżej określonym terminie nie będą rozpatrywane), tel. kontaktowy 501 240 347 adres: ul. Nowowiejska 27 , 00-665 Warszawa

2) Na kopercie należy zamieścić: nazwisko, imię oraz adres zamieszkania i numer telefonu kandydata.

3) Termin składania dokumentów upływa w dniu 29 października 2018r. o godz. 13.00.

4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do Samodzielnego Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
    

Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                

1) O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Kandydaci zobowiązani są do przygotowania 15 minutowej prezentacji koncepcji/planu działań na stanowisku, którego dotyczy postępowanie konkursowe ( przedstawionej podczas  indywidualnych rozmów z kandydatami

2) Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 00-665 Warszawa w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

3) Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie kandydaci mogą uzyskać osobiście lub pisemnie w G 117Szpitala Nowowiejskiego  ul, Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa,. w godz. 10.00 - 14.00, Tel kom. 501 240 347.

4) Zgodnie z art. 49. ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tj. Dz.U z 2018 r., poz. 160. z późn. zm.) z kandydatem wybranym w drodze konkursu nawiązuje się stosunek pracy. Jego wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, które mają zastosowanie do zasad ustalania wynagrodzenia Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ( Regulamin Wynagradzania.)

4) Konkurs ogłasza się poprzez udostępnienie ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie oraz poprzez podanie do wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty - na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu.


Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej i elektrokardiograficznej
 
 
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w formie dyżurów lekarskich
Data umieszczenia 30.03.2018
 
 
Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych
w formie dyżurów lekarskich
 
Data umieszczenia: 20.03.2018
 
Data umieszczenia: 09.03.2018
 
DMC Firewall is a Joomla Security extension!