Thursday the 18th - - Hostgator Coupon
Zasady odpłatności za pobyt Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie.
 1. Koszt świadczeń medycznych finansowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Pacjent pokrywa koszty wyżywienia i zakwaterowania w wysokości opłaty miesięcznej która wynosi 250 % najniższej emerytury, ale nie więcej niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu netto pacjenta ,w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku wystąpienia hospitalizacji za okres pobytu pacjenta w szpitalu ZOL pobiera opłatę obniżoną w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności w Zakładzie.
 4. Za okres przepustki pacjenta ZOL pobiera opłatę z tytułu zajętego łóżka w wysokości 70% opłaty pobieranej za dni obecności pacjenta w Zakładzie. Zakład nie ponosi kosztów związanych z transportem pacjenta na przepustkę i z przepustki.
 5. Wysokość opłaty za pobyt w ZOL ustala Kierownik ZOL Psychiatrycznego w Rasztowie. Wysokość opłaty ustalana jest na okres roku, z zastrzeżeniem, że po każdorazowej zmianie wysokości dochodu pacjenta ustala się nową opłatę.
 6. Opłatę za ZOL ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających wysokość dochodu świadczeniobiorcy, a w szczególności:
  • decyzji organu rentowego albo emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury, renty albo renty socjalnej wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL na potrącanie opłaty za pobyt w Zakładzie, przez właściwy organ rentowy albo emerytalno- rentowy ze świadczenia wypłacanego przez ten organ, lub
  • decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wraz ze zgodą osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL do odbioru tych należności przez Zakład.
 7. Zapłatę za pobyt w ZOL pacjent zobowiązany jest uiszczać z góry za okres miesięczny, w terminie płatności nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego. Zapłata pierwszej opłaty nastąpi przed przystąpieniem do wykonywania świadczeń zdrowotnych.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd